dr Henryk Gawroński

Badania i publikacje

MONOGRAFIE:

 1. Henryk Gawroński, Zarządzanie publiczne w polskich samorządach terytorialnych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg 2014, ISBN 978-83-62336-33-3, stron 232.
 2. Henryk Gawroński, Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ISBN 978–83-7526-730-3, stron 311.

MONOGRAFIE ZBIOROWE:

 1. Henryk Gawroński, Paweł Galiński, Wiesław Golnau, Krzysztof Grzelec, Hubert Kołodziejski Tadeusz Liziński, Krzysztof Luks, Izabela Seredocha, Andrzej Sylwestrzak, Wiesław Śniecikowski, Zarządzanie rozwojem jednostek terytorialnych i przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia, EUH-E, Elblag 2014, ISBN 978-83-89113-56-6, stron 166.
 2. Henryk Gawroński, Tadeusz Liziński, Izabela Seredocha, Wpływ tymczasowego zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry na wzrost innowacyjności i konkurencyjności MŚP, Gmina Miasto Elbląg, EUH-E, Elbląg 2013, ISBN 978-83-89113-57-3, stron 199.
 3. Henryk Gawroński, Izabela Seredocha, Przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej w Polsce. Raport z badań z uwzględnieniem spostrzeżeń uczestników projektu „Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, EUH-E, Elbląg 2014, ISBN 978-83-89113-60-3, stron 186.

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH:

 1. Administracja publiczna wobec delokalizacji procesów gospodarczych w kontekście kryzysu gospodarczego, [w:] Administracja publiczna wobec wyzwań kryzysu ekonomicznego i jego konsekwencji społecznych red. W. Mikułowski, A. Jezierska, KSAP, Warszawa 2014, ISBN 978-83-61713-73-9, stron 19 (96-114), dostęp: http://www.ksap.gov.pl/ksap/file/publikacje/administracja_wyzwania_internet.pdf.
 2. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w krajach Unii Europejskiej, [w:] Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym – wyzwania XXI wieku, red. Mariusz Darabasz, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Elbląg 2013, ISBN 978-83-62-336-24-1, stron 20 (215-234);
 3. Instytucjonalne formy ekonomii społecznej w realizacji reintegracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Mieczysław Plopa (red.): Człowiek we współczesnym świecie. Zagrożenia i wyzwania: perspektywa interdyscyplinarna, t. 5, EUH-E, Elbląg 2013, ISBN 978-83-89113-58-0, stron 18 (391-412);
 4. Proces ewaluacji projektu „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry”, (współautor Izabela Seredocha [w:] J. Kołodziejczyk (red.) Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych, Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 2012, ISBN 978-83-934584-3-1, stron 28(11-38), monografie elektroniczne, dostęp: http://www.wzks.uj.edu.pl/web/instytut-spraw-publicznych/monografie, http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-12.pdf,
 5. Instrumenty przedsiębiorczego zarządzania jednostkami terytorialnymi, [w:] Aspekty i przejawy przedsiębiorczości regionalnej w Polsce, red. Anita Richert-Kaźmierska, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Gdańsk 2012, ISBN 978-83-62197-76-7, stron 21 (31-51);
 6. Zmiany w systemie wsparcia jednostek terytorialnych w świetle nowego paradygmatu polityki regionalnej, [w:] Zarządzanie zmianą. Wybrane problemy, red. M. Oliński, Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2011, ISBN 978-83-931779-0-5, stron 19 (127-145);
 7. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie – uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy, red. W. Golnau, I. Seredocha, EUH-E 2011, ISBN 978-83-89113-47-4, stron 22 (405-426);
 8. Lokalizacyjne determinanty jakości życia mieszkańców subregionu Elbląskiego i Żuław Wiślanych w kontekście oczekiwań wobec strategii rozwoju lokalnego [w:] Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych, tom I, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych UJ, Kraków 2010, ISBN 978-83-931253-3-3, stron 18 (119-136); wydanie elektroniczne http://149.156.173.214/pliki/e-monografie/monografia-4-t1.pdf:
 9. Uwarunkowania realizacji „Programu rewitalizacji gospodarczej obszaru delty Wisły i Zalewu Wiślanego”, [w:] Wybrane aspekty obszarowego ujęcia rewitalizacji w Polsce, red. Aleksander Noworól, Monografie i Studia ISP UJ, Kraków 2010, ISBN 978-83-931253-0-2, stron 18 (67-84), wydanie elektroniczne http://www.wzks.uj.edu.pl/web/instytut-spraw-publicznych/monografie;
 10. Przestrzenne i zasobowe zróżnicowanie gmin Warmii i Mazur a zrównoważony rozwój regionu, współautor – I. Seredocha – 50%, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie, red. D. Rucińska, H. Horbaczewski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, Elbląg 2009, ISBN 978-83-89113-37-5, stron 14 (47-60);
 11. Kodeksy etyczne w jednostkach terenowej administracji publicznej – czy to konieczne? Współautorstwo – Izabela Seredocha, [w:] Biznes, prawo, etyka, red. Wojciech Gasparski, Jolanta Jabłońska-Bońca, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Akademii Leona Koźmińskiego, Warszawa 2009, ISBN 978-83-61408-27-7, stron 13 (220-222);
 12. Aktywizacja przedsiębiorczości społeczeństwa lokalnego w kontekście integracji europejskiej, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, (red.) H. Horbaczewski, D. Rucińska, D. Tłoczyński, EUH-E, Elbląg 2008, ISBN 978-83-89113-24-4, stron 17 (54-70);
 13. Infrastrukturalne wsparcie strategii konkurencyjności samorządów terytorialnych, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, (red.) Adam Stabryła, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 1, tom 1, Kraków 2008, ISSN 1899-6205, ISBN 978-83-7252-416-4, stron 10 (326-335);
 14. Patologie organizacyjne w polskim samorządzie terytorialnym (współautor – 50%), [w:] Patologie w administracji publiczne”, red. P. J. Suwaj, D. R. Kijowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7601-628-3, stron 23 519-541, współautorstwo – Izabela Seredocha;
 15. Zakres regulacji umownych w partnerstwie publiczno- prywatnym, [w:] Umowy w administracji, (red.) Jan Boć, Ludmiła Dziewięcka-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008, ISBN 978-83-60631-22-5, stron 16 (217-232);
 16. Region jako struktura rynkowa i uwarunkowania jego rozwoju (współautor – 50%), [w:] Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, (red.) Henryk Gawroński, Danuta Rucińska, EUH-E, Elbląg 2007, ISBN 978-83-89113-22-8, stron 23 (11-33);
 17. Zarządzanie rozwojem regionu Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, [w:] Region Warmii i Mazur w zintegrowanej Europie, (red.) Henryk Gawroński, Danuta Rucińska, EUH-E, Elbląg 2007, ISBN 978-83-89113-22-8, stron 37 (151-187);
 18. Standardy informacji publicznej w samorządzie terytorialnym [w:] Samorząd terytorialny w Unii Europejskiej, red. K. Gomółka, PWSZ, Elbląg 2007, ISBN 978-83-925213-0-3, stron 11 (53-63);
 19. Elektroniczny system informacji i komunikacji w samorządzie terytorialnym, [w:] Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna sieci, red. Marek Sokołowski, PWSZ, Elbląg 2007, ISBN 978-83-925213-2-7, stron 14 (397-410);
 20. Proces wdrożenia strategicznej karty wyników w samorządzie terytorialnym, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, red. Tomasz Białas, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu, Gdynia 2007, ISBN 978-83-918369-9-6, stron 12 (107-118);
 21. Strategie współpracy a zarządzanie rozwojem gospodarczym na szczeblu samorządów terytorialnych województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] Strategia i współpraca samorządów w regionie Bałtyku, red. Andrzej Sylwestrzak, EUH-E, Elbląg 2006, ISBN 978-8389113-16-3, stron 32 (94 – 125);
 22. Programowanie budżetowe jako narzędzie zarządzania finansami samorządu terytorialnego, [w:] Sprawność działania administracji samorządowej, red. Elżbieta Ura, Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej i Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006, ISBN 83-919955-9-3, stron 24 (137-160);
 23. Współpraca transgraniczna w strategiach rozwoju wybranych jednostek samorządu terytorialnego województwa warmińsko – mazurskiego, [w:] Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, red. Krystyna Gomółka, Warszawa 2006, ISBN 83-922823-8-8, stron 14 (142 –155);
 24. Instrumenty zarządzania strategicznego w samorządach terytorialnych, [w:] Problemy i perspektywy rozwoju rynków regionalnych Federacji Rosyjskiej, red. J.S. Matoczkin, Międzynarodowy Uniwersytet w Moskwie – Filia w Kaliningradzie, Kaliningrad 2006, ISBN 5-8002-0101-3, stron 10 (127-136);
 25. Budżet zadaniowy jako narzędzie procesowego zarządzania finansami w samorządzie terytorialnym, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 1, red. Adam Stabryła, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2006, ISBN 83-7252-317-7, stron 12 (215-226);
 26. Wykorzystanie Internetu w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Oblicza Internetu – Internet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, red. M. Sokołowski, PWSZ, Elbląg 2006, ISBN 83-922823-3-7, stron 12 (411-422);
 27. Wykorzystanie instrumentów dłużnych w zarządzaniu finansami samorządów terytorialnych, [w:] Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, red. Antoni Kożuch, Krystyna Brzozowska, Fundacja Współczesne Zarządzanie oraz Instytut Spraw Publicznych UJ, Kraków 2006, ISBN 83-923509-1-X, stron 23 (138 – 160);
 28. Wiedza o organizacji i zarządzaniu w kształtowaniu sylwetki absolwenta studiów administracyjnych, [w:] Urzędnik a menedżer publiczny. Profil studiów administracji a potrzeby polskiej służby publicznej, red. Witold Mikołowski, SEAP oraz Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Białystok 2006, ISBN 83-922599-9-8, stron 12 (98 – 109);
 29. Prawne, ekonomiczne, finansowe i polityczne aspekty samorządowego długu publicznego, [w:] „Studia prawnicze. Rozprawy i materiały”, red. Marek Nowak, Krakowska Szkoła Wyższa im. F. Modrzewskiego, Kraków 2006, ISBN 978-83-89823-18-2, stron 15 (56-70);
 30. System pomocy publicznej dla przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym, [w:] Rozwój regionalny w warunkach globalizacji, red. K. Gomółka, Warszawa 2005, ISBN – 83-913409-6-1, stron 11 (112 – 122);
 31. Czynniki lokalnego rozwoju ekonomicznego w perspektywie globalizacji, [w:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie, red. Danuta Rucińska, Henryk Horbaczewski, EUH-E, Elbląg 2005, ISBN – 83-89113-15-5, stron 19 (204 – 222);
 32. Administracyjno – prawne podstawy regionalizacji rynku finansowego i inwestycyjnego, [w:] Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego, red. J. Brdulak, M. Kulikowski, - Instytutu Wiedzy SGH, Warszawa 2004, ISBN 83-89132-14-1, stron 17 (489 – 505);

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH NAUKOWYCH:

 1. Innowacyjne i inteligentne miasta przyszłości, [w:] „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 16, Elbląg 2013, ISSN 1895-8117, stron 16 (39-54);
 2. Finansowanie podmiotów działalności leczniczej, [w:] „Acta Elbingensia” Kwartalnik naukowy EUH-E, tom XVIII. Nr 4/2013, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 8), Elbląg 2013, stron 19 (65-83);
 3. Projekt „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” przykładem współpracy administracji, biznesu i nauki, [w:] „Miscellanea Oeconomicae” Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, nr 1/2012, red. J. Prońko, Kielce 2012, stron 17 (55-72); współautorstwo – Izabela Seredocha - 50% -7pkt;
 4. Prawne, organizacyjne i budżetowe przesłanki partnerstwa publiczno-prywatnego w samorządach terytorialnych, [w:] „Acta Elbingensia” Kwartalnik naukowy EUH-E, tom XV. Nr 4/2012, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 7), Elbląg 2012, stron 15 (9-23);
 5. Koncepcja 3 x T – technologia, talent, i tolerancja jako strategiczne czynniki rozwoju terytorium przez integrację, [w:] „Acta Elbingensia. Kwartalnik naukowy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej”, tom XIV. Nr 3/2012, seria: nauki ekonomiczne (nr 3), EUH-E, Elbląg 2012, stron 13 (39-51);
 6. Instrumenty planowania przestrzennego w zarządzaniu strategicznym jednostkami terytorialnymi, [w:] „Miscellanea Oeconomicae” Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach, nr 2/2012, stron 16 (101-116);
 7. Istota planowania strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego, [w:] Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie” nr 1/2011, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, red. B. Kożuch, Kraków 2011, ISSN 1643-5494, stron 12 (30-41);.
 8. Wewnętrzne uwarunkowania realizacji strategii rozwoju lokalnego, [w:] Strategie sukcesu organizacji, red. J. Rybicki, T. Dryl, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4/3/2011, Sopot 2011, ISSN 1732-1565, od 2011 r. zmiana tytułu na: „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), stron 10 (15-24), 7 pkt;
 9. Organizacja systemu pomocy społecznej w Polsce, [w:] Henryk Gawroński, Eugeniusz Bojanowski (współredakcja), rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom X, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 4), EUH-E, Elbląg 2011, ISSN 1730-9980, stron 19 (49-68);
 10. Konsultacje społeczne jako forma partycypacji w zarządzaniu strategicznym jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] red. Barbara Kożuch „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu” nr 1/2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ISSN 1643-5494, stron 14 (24-37); - 9 pkt;
 11. Integracja społeczna jako element strategii rozwoju regionalnego, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 9, Elbląg 2010, ISSN 1895-8117, stron 17 (64-80);
 12. Od myślenia strategicznego do strategii i zarządzania strategicznego, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom IX, seria: nauki ekonomiczne (nr 2), , EUH-E, Elbląg 2010, ISSN 1730-9980, stron 18 (203-220) .
 13. Przywództwo lokalne w zarządzaniu strategicznym jednostką samorządu terytorialnego, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, red. Ryszard Rutka, Piotr Wróbel, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 2/1/2009, Sopot, ISSN 1732-1565, od 2011 r. zmiana tytułu na: „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), stron 9 (142-150);
 14. Metody planowania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 7, Elbląg 2009, ISSN 1895-8117, stron 19 (25-44);
 15. Organy i urzędy w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom VIII, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 3), EUH-E, Elbląg 2009, ISSN 1730-9980, stron 14 (43-56);
 16. Obiekty sakralne w kształtowaniu tożsamości i wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, [w:] materiały sesyjne „Aktualne Problemy Konserwatorskie Gdańska”, red. Romana Cielątkowska, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, zeszyt 5, Gdańsk 2009, ISSN 1895-5266, stron 7 (49-55);
 17. Региональная стратегия инновационности Варминско-Мазурского воеводства в управлении региональным развитием (Regionalna strategia innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w zarządzaniu rozwojem regionu), [w:] „Bałtijskij ekonomiczeskij żurnal” naukowo-praktyczne czasopismo Bałtyckiego Instytutu Ekonomi i Finansów, Kaliningrad 2009, Nr 2, ISSN 2073-3364, stron 10 (58-67);
 18. Pierwsze doświadczenia urzędów powiatowych województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie e-usług, współautorstwo – Izabela Seredocha, [w:] Zeszyty Naukowe WSHE, tom XXIX, seria D: nauki administracyjno-prawne, zeszyt 6: Samorząd powiatowy w Polsce. Doświadczenia i przyszłość, red. A. Strzelecki, M. Stefański, Włocławek 2009, ISSN 1707-7403, stron 16 (133-148);
 19. Audyt środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom VIII, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 3), EUH-E, Elbląg 2009, ISSN 1730-9980, stron 9 (189-197);
 20. Strategiczne czynniki konkurencyjności samorządów terytorialnych, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 5, Elbląg 2008, ISSN 1895-8117, stron 14 (49-62);
 21. Kontrola terenowych organów administracji publicznej w zakresie gospodarki finansowej, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom VI, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 2), EUH-E, Elbląg 2008, ISBN 978-83- 89113-27-9, ISSN 1730-9980, stron 25 (62-86);
 22. Dokumentacja obrotu gospodarczego fakturą elektroniczną, [w:] Współczesne aspekty informacji, (red.) Jan Goliński, Kazimierz Krauze, Monografie i Opracowania SGH (551), Warszawa 2008, ISSN 0867-7727, stron 10 (69–78);
 23. Strategie realizacji usług publicznych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego, [w:] „Współczesne Zarządzanie” nr 2/2008, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2008, ISSN 1643-5494, stron 8 (76-83); - 9 pkt;
 24. Zarządzanie publiczne a sprawność administracji publicznej, [w:] „Acta Elbingensia”, rocznik naukowy EUH-E, tom V, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr1), Elbląg 2007, ISBN 978-83-89113-23-6, stron 19 (111-129);
 25. Projekty partnerstwa publiczno – prywatnego w zarządzaniu strategicznym jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Sukces organizacji. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, red. H. Czubasiewicz, W. Golnau, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG nr 2/2007, Sopot, ISSN 1732-1565, od 2011 r. zmiana tytułu na: „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189), stron 17 (518-534); - 7 pkt;
 26. Biurokracja a sprawność administracji samorządowej, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 3, Elbląg 2007, ISSN 1895-8117, stron 18 (37-54);
 27. Zastosowanie analizy ekonomiczno-finansowej i rachunku kosztów działań w podmiotach sektora samorządowego, [w:] „Współczesne Zarządzanie” nr 3/2007, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2007, ISSN 1643-5494, stron 11 (173-183);
 28. Procedura emisji obligacji komunalnych, [w:] „Finanse Komunalne” miesięcznik RIO, Wolters Kluwer Polska, nr 7-8/2006, ISSN 1232-0307, stron 7 (58-64);
 29. Władztwo finansowe samorządu terytorialnego w zakresie realizacji dochodów budżetowych na przykładzie budżetu Miasta Elbląg, [w:] „Acta Albingensia”, tom IV, Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna, Elbląg 2006, ISSN 83-89113-066, stron 27 (129-155);
 30. Informacja ekonomiczna w zarządzaniu procesowym organizacją, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Zeszyt nr 2, Elbląg 2006, ISSN 1895-8117, stron 16 (31-46);
 31. Samorządowy dług publiczny w procesie zarządzania finansami lokalnymi [w:] „Współczesne Zarządzanie” nr 3/2006, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2006, ISSN 1643-5494, stron 11 (132-142);
 32. System informacji ekonomicznej warunkiem sukcesu organizacji, [w:] Sukces organizacji – strategie i innowacje, red. Jacek Rybicki, Prace i materiały Wydziału Zarządzania UG nr 4/2005, Sopot 2005, ISSN – 1732-1565, stron 10 (250 – 259);
 33. Zarządzanie deficytem budżetowym i długiem publicznym w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom II, Elbląg 2004, ISBN 83-89113-06-6, stron 31 (187 – 217);
 34. Podstawowe założenia konstrukcji systemu informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom I, Elbląg 2003, ISBN 83-89113-01-5, stron 15 (189-204).

RECENZJE I OMÓWIENIA INNYCH PRAC I MONOGRAFII:

 1. Inteligentna przestrzeń. Trzeci wymiar innowacyjności, Joanna Banach-Głowińska, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ISBN 978-83-264-3193-7, stron 304, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/trzeci-wymiar-innowacyjnosci-czyli-czlowiek-osadzony-w-inteligentnej-przestrzeni-recenzja, dodane 28.08.2014 r.
 2. Orientacja marketingowa i logistyczna w zarządzaniu regionem, Sabina Kauf, Uniwersytet Opolski, Opole 2009, ISBN 978-83-7395-341-3, ss. 280, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom X, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 4), EUH-E, Elbląg 2011, ISSN 1730-9980, stron 6 (220-226);
 3. Koncesja na roboty budowlane lub usługi a inne formy realizacji inwestycji publiczno – prywatnych, Tomasz Korczyński, Agata Kozłowska, Kkacper Kozłowski, Arwid Mednis, Andrzej. Nowaczek, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ISBN 978-83-7601-928-4, ss. 167, [w:] „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 9, Elbląg 2010, ISSN 1895-8117, stron 9 (211-219);
 4. Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, Gayle C. Avery, tłum. Grzegorz Dąbkowski, (dane oryginału: Gayle C. Avery with cases contributed by Andrew Bell, Martin Hilb, Anne E. Witte Understanding Leadership. Paradigms and Cases Sage Publications of London, 2004), PWE, Warszawa 2009, ss. 328, [w:] rocznik naukowy EUH-E “Acta Elbingensia” tom IX, seria: nauki ekonomiczne, Elbląg 2010, ISSN 1730-9980, stron 10 (305-314);
 5. Problemy zarządzania ryzykiem w kształtowaniu przestrzeni polderowej na przykładzie delty Wisły, Tadeusz Liziński, Wydawnictwo Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Falenty 2007, stron 175, [w:] „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 7, Elbląg 2009, ISSN 1895-8117, stron 6 (247-252);
 6. Patologie organizacyjne – diagnoza i interwencja, Ryszard Stocki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, stron 344, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom VIII, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 3), EUH-E, Elbląg 2009, ISSN 1730-9980, stron 7 (230-236);
 7. Zespoły zarządzające. Sekrety ich sukcesów i porażek, Meredith Belbin, przekład Joanna Borowska, Oficyna a Wolters Kluwer business, stron 219, Kraków 2009, [w:] www.samorzad.lex.com.pl, stron 3, dodane: 06.02.2009;
 8. Administracyjnoprawna sytuacja jednostki w świetle zasady pomocniczości, Tomasz Bąkowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, ss. 238, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Instytut Ekonomiczny, Zeszyt nr 5, Elbląg 2008, ISSN 1895-8117, stron 6 (213-218);
 9. Podstawy marketingu terytorialnego, Magdalena Florek, AE, Poznań 2007, ss. 170, [w:] rocznik naukowy EUH-E „Acta Elbingensia” tom VI, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 2), EUH-E, Elbląg 2008, ISBN 978-83- 89113-27-9, ISSN 1730-9980, stron 5 (227-231);
 10. Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Andrzej Szromnik, wydanie II rozszerzone, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008 ss. 267, [w:] www.samorzad.lex.com.pl, stron 3, dodane: 26.11.2008;
 11. Pozyskiwanie inwestorów dla gmin, Wojciech Jarczewski, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, ss. 176, [w:] „Samorząd Terytorialny” nr 1-2/2008, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ISSN 0867-4973, stron 4 (174-177);
 12. Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego, praca zbiorowa, red. Leszek Patrzałek, WSB, Poznań-Wrocław 2007, ss.476, [w:] „Finanse Komunalne” nr 1-2/2008, Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, ISSN 1232-0307, stron 4 (150-153);
 13. Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego, Maria Jastrzębska, UG, Gdańsk 2005, ss. 219, [w:] „Acta Elbingensia”, rocznik naukowy EUH-E, tom V, seria: prawo, administracja, zarządzanie publiczne (nr 1), Elbląg 2007, ISBN 978-83-89113-23-6, stron 5 (281-285);
 14. Kierunki zmian w sektorze finansów publicznych Polsce po wejściu do Unii Europejskiej, red. Bazyli Samojlik, SGH, Warszawa 2006, ss. 170, [w:] red. Krzysztof Sidorkiewicz, „Rozprawy Naukowe i Zawodowe PWSZ w Elblągu”, Zeszyt nr 3, Elbląg 2007, ISSN 1895-8117, stron 5 (241-245);
 15. Cezary Kosikowski, „Sektor finansów publicznych w Polsce”, Dom Wydawniczy ABC, Wydanie I, Warszawa 2006, ss. 287 – [w:] „Finanse Komunalne”, nr 10/2006, ISSN 1232-0307, stron 4 (71-74);
 16. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, praca zbiorowa pod redakcją Alojzego Zalewskiego, SGH, Warszawa 2005, ss. 407 – [w:] „Acta Elbingensia”, tom IV, Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna, Elbląg 2006, ISSN 83-89113-066, stron 9 (415-423);

ARTYKUŁY POPULARNO-NAUKOWE I PUBLICYSTYCZNE:

 1. Trzeci wymiar innowacyjności, czyli człowiek osadzony w inteligentnej przestrzeni (recenzja), http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/trzeci-wymiar-innowacyjnosci-czyli-czlowiek-osadzony-w-inteligentnej-przestrzeni-recenzja, dodane 28.08.2014 r.
 2. Polityka spójności terytorialnej: kluczowe będzie wykorzystanie potencjału rozwojowego, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/polityka-spojnosci-terytorialnej-kluczowe-bedzie-wykorzystanie-potencjalu-rozwojowego, dodane 11.08.2014 r.
 3. Gmina ma obowiązki wobec eksmitowanych, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/gmina-ma-obowiazki-wobec-wyeksmitowanych, dodane 12.05.2014 r.
 4. Udane konsultacje społeczne wymagają współpracy i zrozumienia [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/udane-konsultacje-spoleczne-wymagaja-wspolpracy-i-zrozumienia, dodane 10.02.2014 r.
 5. Mieszkania komunalne – budować czy sprzedawać? [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/mieszkania-komunalne--budowac-czy-sprzedawac, dodane 17.12.2013 r
 6. NIK negatywnie oceniła gospodarkę mieszkaniową w gminach, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nik-negatywnie-ocenila-gospodarke-mieszkaniowa-w-gminach, dodane 04.12.2013 r.
 7. Nowe przepisy rozwiążą gminne problemy mieszkaniowe, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowe-przepisy-rozwiaza-gminne-problemy-mieszkaniowe, dodane 26.11.2013 r.
 8. Referenda lokalne dowodem na wiarę w siłę demokracji, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/referenda-lokalne-dowodem-na-wiare-w-sile-demokracji, dodane 19.08.2013 r.
 9. Elbląg wspiera innowacyjne przedsiębiorstwa, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/elblag-wspiera-innowacyjne-przedsiebiorstwa, dodane 15.07.2013 r.
 10. Miasta potrzebują Inteligentnych Systemów Transportowych, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/miasta-potrzebuja-inteligentnych-systemow-transportowych, dodane 02.04.2013 r.
 11. Kierunki strategicznego rozwoju lokalnego? Wybieramy władze i przestajemy się interesować [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kierunki-strategicznego-rozwoju-lokalnego-wybieramy-wladze-i-przestajemy-sie-interesowac, dodane 01.03.2013.
 12. Kontrola zarządcza w JST (X) – regulamin ma być logiczny i klarowny [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-jst-x--regulamin-ma-byc-logiczny-i-klarowny, dodane 09.01.2012 r.
 13. Partnerstwo publiczno-prywatne. Zobowiązania można pominąć rachunku długu publicznego [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/partnerstwo-publiczno-prywatne-zobowiazania-mozna-pominac-w-rachunku-dlugu-publicznego-jst, dodane 05.01.2012 r.
 14. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (IX) – problemy organizacyjne, [w:] www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-jst-ix-problemy-organizacyjne, dodane dnia 14.12.2011 r.
 15. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (VIII) – dokumentacja systemu, [w:] www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-samorzadach-terytorialnych-viii-dokumentacja-systemu, dodane 30.11.2011 r.
 16. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych(VII)- ocena istotności ryzyka, [w:] http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/kontrola-zarzadcza-w-samorzadach-terytorialnych-vii--ocena-istotnosci-ryzyka, dodane 28.11.2011 r.
 17. Zagrożone partnerstwo publiczno-prywatne w samorządach lokalnych, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/543, dodane 07.03.2011 r.
 18. Niepokojąca dynamika wzrostu zadłużania się JST i jej skutki, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/539, dodane 01.03.2011 r.
 19. Pożyczki z budżetu państwa dla JST – nagroda za nieudolność czy konieczność, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/513, dodane 01.02.2011 r.
 20. Nowy paradygmat kierunków strategicznego rozwoju lokalnego i regionalnego [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/495, dodane dnia 07.01.2011 r.
 21. Podstawowe cele „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/490, dodane 30.12.2010 r.
 22. Jednostka samorządu terytorialnego może być założycielem i członkiem spółdzielni socjalnej jako reintegracyjnej formy pomocy społecznej, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/466, dodane 26.11.2010 r.
 23. Organizacja instytucjonalna świadczeń pomocy społecznej w samorządach terytorialnych, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/456, część 1, dodane 10.11.2010 r. http://samorzad.lex.pl/artykul/457, część 2, dodane 15.11.2010 r.
 24. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/449, część 1, dodane 03.11.2010 r. http://samorzad.lex.pl/artykul/454, część 2, dodane 04.11.2010 r.
 25. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 a rozwój regionalny i lokalny, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/440, dodane 19.10.2010 r.
 26. Europejski model polityki społecznej a lokalne strategie rozwiązywania problemów społecznych, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/439, dodane 18.10.2010 r.
 27. Obowiązek przekształcenia Zakładów Aktywizacji Zawodowej i Centrów Integracji Społecznej utworzonych przez JST, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/426, dodane 30.09.2010 r.
 28. Kontrola zarządcza w samorządzie terytorialnym (VI) – odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, http://samorzad.lex.pl/artykul/416, dodane 16.09.2010 r.
 29. Formy wyboru partnera prywatnego w partnerstwie publiczno-prywatnym, [w:] http://samorzad.lex.pl/artykul/390, dodane dnia 11.08.2010 r.
 30. Partnerstwo publiczno-prywatne – przesłanki ekonomiczne i organizacyjne, [ w;] http://samorzad.lex.pl/artykul/381, dodane dnia 30.07.2010 r.
 31. Formy umowne partnerstwa publiczno-prywatnego w samorządach terytorialnych, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/376, dodane 23.07.2010 r.
 32. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (V) – reakcja na patologie organizacyjne, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/358, dodane dnia 30.06.2010 r.
 33. Partnerstwo publiczno-prywatne nie tylko w oparciu o ustawę o PPP, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/352, dodane 22.06.2010 r.
 34. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (IV) – analiza i reakcja na ryzyko, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/349, dodane 17.06.2010 r.
 35. Kontrola zarządcza w samorządach terytorialnych (III) – identyfikacja ryzyka, [w] http://lex.pl/samorzad/artykul/322, dodane 11.05.2010 r.
 36. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (II) – system wyznaczania celów i zadań, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/303, dodane 14.04.2010 r.
 37. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego (I) – zasady kontroli, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/290, dodane 29.03.2010 r.
 38. Zasady audytu wewnętrznego w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/271, dodane 02.03.2010 r.
 39. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul/228, dodane 05.01.2010 r.
 40. Strategia polityki lokalnej a sprawność instytucjonalna samorządu terytorialnego, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/214, dodane 14.12.2009 r.
 41. Koncepcje lokalnego zarządzania strategicznego, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/205, dodane 02.12.2009 r.
 42. Procesy rewitalizacji a rozwój lokalny i regionalny – sprawozdanie z konferencji. [w:] http://www.lex.com.pl/samorzad/artykul/202, dodane 27.11.2009 r.
 43. Tożsamość religijna a wizerunek jednostek osadniczych, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/175, dodane 22.10.2009 r.
 44. Rewitalizacja obszarów depresyjnych Delty Wisły, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/170, dodane 15.10.2009 r.
 45. Audyt finansowy środków z funduszy Unii Europejskiej, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/57, dodane 25.03.2009 r.
 46. Konsultacje społeczne w samorządzie terytorialnym, [w:] www.lex.com.pl/samorzad/artykul/51, dodane 06.03.2009 r.
 47. Planowanie strategii rozwoju w samorządach terytorialnych – po nowemu, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/28, dodane 05.01.2009 r.,
 48. Partnerstwo publiczno-prywatne, stara idea w nowym wydaniu, [w:] http://lex.pl/samorzad/artykul/14, dodane 28.11.2008 r.,

Inne artykuły popularno-naukowe:

 1. Zintegrowane zarządzanie jednostkami terytorialnymi, [w:] „Przegląd Komunalny” nr 5/2014, Wydawca Abrys, sp. z o.o. Poznań 2014, ISSN 1232-9126, stron 2 (16-17).
 2. Postępowanie w sprawach o eksmisję z lokalu komunalnego. Wyrok sądu jako podstawa eksmisji, [w:] „Przegląd Komunalny” nr 4/2014, Wydawca Abrys, sp. z o.o. Poznań 2014, ISSN 1232-9126, stron 2 (70-71).
 3. Jakość samorządowych strategii, [w:] „Wspólnota” nr 25/2011 z 18 czerwca 2011, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa 2011, ISSN 0867- 0935, stron 2 (26-27).
 4. Kontrola realizacji strategii rozwoju gmin, [w:] „Wspólnota” nr 5/2011 z 29 stycznia 2011, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa 2011, ISSN 0867- 0935, stron 2 (26-27).
 5. Strategie rozwoju gmin i powiatów a SWOT, [w:] „Wspólnota” nr 45/2010 z 6 listopada 2010, Wydawnictwo Municipium SA, Warszawa 2010, ISSN 0867- 0935, stron 2 (24-25).
 6. Lokalny rozwój społeczno – gospodarczy, a współpraca transgraniczna, [w:] „Pozarządowiec” nr 3/2006, Wydawnictwo: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Elbląg 2006, ISSN 1427-5856, stron 6.