ZASADY OKREŚLANIA I WYBORU PROMOTORA

w r.ak. 2020/2021 W INSTYTUCIE POLITECHNICZNYM PWSZ W ELBLĄGU

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn, budownictwo, inżynieria środowiska – studia stacjonarne.

  1. Przed rozpoczęciem semestru VI, tj. do dnia 25.02.2021r. studenci wybierają promotora pracy dyplomowej.

Wybór promotora pracy dyplomowej jest przeprowadzany w trybie konkurencyjnym, według średniej ocen z sem. 1-4 (łącznie z ocenami niedostatecznymi).

Pierwszeństwo wyboru ma Starosta Roku.

Średnie ocen MiBM 20_21

Średnie ocen B SS 20_21

Średnie ocen IŚ 20_21

 

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku mechanika i budowa maszyn, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku budownictwo, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Obszar i tematyka dyplomowych prac inżynierskich na kierunku inżynieria środowiska, studia stacjonarne – na r. ak. 2020/2021

Wybór promotora pracy dyplomowej nastąpi się w Dziekanacie IP:

- Inżynieria środowiska22 lutego br, godz. 15.15

- Mechanika i Budowa Maszyn - 22 lutego br, godz. 9.30

- Budownictwo 22 lutego br. godz. 9.45

 

Osobom, które nie zadeklarują wyboru do dnia 23.02. br, promotor zostanie przydzielony odgórnie.

  1. Na potrzeby seminarium dyplomowego, student wraz z opiekunem pracy dyplomowej, określa tematykę oraz zakres materiału, który będzie przedmiotem opracowania seminaryjnego.

W trakcie realizacji praktyki dyplomowej student ma za zadanie wypracować przy współpracy ze swoim opiekunem praktyki zawodowej oraz opiekunem pracy dyplomowej temat aplikacyjnej pracy dyplomowej. Aplikacyjność tematu pracy musi być potwierdzona przez zakład pracy, w którym student odbywa praktykę.

Ostateczny temat i zakres pracy dyplomowej powinien być zatwierdzony przed rozpoczęciem semestru dyplomowego (ósmego) zgodnie z procedurami obowiązującymi w PWSZ w Elblągu.